Ouderbetrokkenheid

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol op onze school. Aan de betrokkenheid van ouders wordt veel waarde gehecht. Niet alleen om de zorg rond hun eigen kind(eren), maar ook om mee te denken over de inhoud en inrichting van de school en/of om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Uiteraard blijft de school eindverantwoordelijk. Een belangrijke schakel tussen de ouders en de school is de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

OR en Klassenouders

De klassenoudersbijeenkomsten vormen eigenlijk de ouderraad. De klassenouders vergaderen zeven keer per jaar in het bijzijn van een leerkracht en een directielid. Eén ouder woont namens de klassenouders de MR vergadering bij.

De klassenouders houden zich voornamelijk bezig met het (mee)organiseren van allerlei activiteiten die in de school plaatsvinden.

Eén ouder (penningmeester) en een directielid innen jaarlijks de ouderbijdrage en verantwoorden zich bij de MR.

 

Voorzitter Meike Statema

Overzicht Klassenouders

Femke Boskma / klassenouder groep 1-2a

Debra Hempel / klassenouder groep 1-2b

Hagar Bruinsma / Klassenouder groep 1-2b

Radboud van Zuilen / Klassenouder groep 1-2d

Monique Daling / Klassenouder groep 3a en 6

Marthe Wijngaarden / Klassenouder groep 3b

Caroline Perin / Klassenouder groep 4a

Ilja Boor / klassenouder groep 4b

Maaike Rijkes / klassenouder groep 4b

Annabel Vendel / Klassenouder groep 5

Natasja Oehlen / Klassenouder groep 6

 Adrian Roling / Klassenouder groep 7

Pyrola Ruigrok / Klassenouder groep 8

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een wettelijk reglement. De directie heeft een adviserende taak. Door actieve deelname aan de MR kunnen ouders mede richting geven aan het beleid van de school. Door betrokkenheid te tonen levert de MR een bijdrage aan de inhoud van het onderwijs. De MR komt zeven keer per schooljaar bijeen en heeft over tal van zaken advies- of instemmingsrecht. Indien de MR het nodig acht, is het mogelijk rechtstreeks met het bestuur in overleg te treden.

Enkele onderwerpen, waarmee de MR zich bezighoudt:

● huisvesting

● schoolomgeving

● schoolschoonmaak

● onderwijsinhoudelijke zaken

● financiën

● formatie Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de leden van de MR niet alleen hun eigen standpunt naar voren brengen, maar ervoor dienen te zorgen, dat met de gezichtspunten van alle ouders en leerkrachten van de school rekening wordt gehouden.

De vergaderingen van de MR (en ook de klassenoudersbijeenkomsten) zijn in principe openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, dient u op tijd aanwezig te zijn en uw komst bij de voorzitter van de vergadering aan te melden.

Op dit moment bestaat de MR uit:

Leerkrachten:
Julie van Eibergen Santhagens (groep 5)
Anne Schipper (groep 1-2)
Melanie Aardenburg (groep 4)

Ouders :
Helen Bolderman, voorzitter
Erik Warmenhoven
Tina Lenz

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zoals in de wet is vastgelegd, is de GMR de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen die onder de stichting vallen. Met andere woorden: alle medezeggenschapsraden van de scholen zijn in de GMR vertegenwoordigd. De GMR bestaat zowel uit ouders als uit personeelsleden.

Waar de medezeggenschapsraden van de scholen zich richten op het beleid op schoolniveau, houdt de GMR zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor alle scholen binnen de stichting. De GMR adviseert en/of stemt in met voorgenomen besluiten van het bestuur. De GMR heeft een adviserende rol en wordt gevraagd instemming te verlenen met de voorgenomen besluiten. De GMR komt zes keer per jaar bij elkaar. Eén ouder en een groepsleerkracht vertegenwoordigt onze school.

Namens onze school zijn dat:

Helen Bolderman - oudergeleding
Frank Meulepas - leerkrachtgeleding

Vergaderdata 2017-2018:

28 september 2017
14 december 2017
15 maart 2018
19 april 2018
21 juni 2018

Scroll naar boven