Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van OBS Overhoeks(hierna “de website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan OBS Overhoeks niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
OBS Overhoeks is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van OBS Overhoeks. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, afbeeldingen, animaties, logo’s, geluiden, bestanden en source-codes, behoren toe aan OBS Overhoeks of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OBS Overhoeks mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand

Koppeling naar websites van derden
OBS Overhoeks draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. OBS Overhoeks aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OBS Overhoeks is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan OBS Overhoeks verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door OBS Overhoeks aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
Voor meer informatie lees u op de website van ons bestuur (Innoord).

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Wijzigingen van deze voorwaarden
OBS Overhoeks behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Scroll naar boven

TintelTuin gaat in het nieuwe IKC de kinderopvang verzorgen. Wij zijn vanaf het begin van de bouw betrokken en wij kijken nu uit naar het inrichten van de ruimtes, de samenwerking met het team van de basisschool en het verwelkomen van de kinderen en hun ouders na de kerstvakantie.

Onze missie luidt:

Waarom TintelTuin? Bij TintelTuin zorgen we goed voor je, je voelt je direct bij ons thuis en vertrouwt ons. Wij geloven in je, we waarderen je om wie je bent, om wat je wilt en kunt. Met onze leuke, spannende uitdagingen leer je en verleg je je grenzen. Daar groeit je zelfvertrouwen van en daar ben je trots op. Je groeit en leert bij TintelTuin. Spelenderwijs 

Wij zijn TintelTuin, we zijn er voor je. 

 

En we kunnen niet wachten om daar mee te beginnen op IKC Overhoeks! De inschrijving voor de opvang op IKC Overhoeks is al begonnen en de groepen stromen al aardig vol. Meer informatie over de openingstijden en het inschrijven vinden jullie via de website van TintelTuin:
https://www.tinteltuin.nl/locaties/overhoeks-kdv

https://www.tinteltuin.nl/locaties/overhoeks-bso

 

Je kunt ook direct naar inschrijven! Voor vragen kun je terecht bij de afdeling relatiebeheer van TintelTuin: 088 – 0780780 of per email: relatiebeheer@tinteltuin.nl